ps2avrU 소자 셋 신청

ps2avrU 시리즈에 사용되는 소자 셋 입니다.

* 소자 목록
12종 19개
MCU : ATMEGA32A-AU
USB-120(or micro USB)
Chip Tantal A size 10uF 16V (color : black or yellow)
MMBT2222A (SOT-23) * 3
ZENER DIODE, 350mW, 3.6V, SOT-23 (BZX84C3V6) * 2
CRYSTAL 12MHz (SMD 3X5 size)
2012 Chip Resistor, 330Ω(331) * 2
2012 Chip Resistor, 1.5kΩ(152) * 2
2012 Chip Resistor, 68Ω(680) * 2
2012 Chip Resistor, 10kΩ(103)
2012 size Chip Monolithic Ceramic Capacitor 18pF * 2
2012 size Chip Monolithic Ceramic Capacitor 0.1uF
* MCU에 부트로더가 설치되어 배송됩니다. 


* 구매 문의는 댓글로 남겨주세요.'신청 > 상시' 카테고리의 다른 글

ThumbU 기판 및 소자 신청  (11) 2013.10.29
FaceU 기판 및 소자 신청  (36) 2013.10.16
A.87U 기판 및 소자 신청  (23) 2013.10.12
MX-miniU 기판 및 소자 신청  (3) 2013.10.12
MX mini ps2avr / A.87 ps2avr 기판 및 소자 신청  (12) 2013.06.15